Agenda

Biber

Datum Anlass Anschlag
Samstag, 11. Mai Biberanlass
Samstag, 15. Juni Biberanlass
Samstag, 31. August Biberanlass

Abmelden bei Melinda Traub / Rantanplan:
✆ 041 361 12 71
Nachricht senden

Wölfe

Datum Anlass Anschlag
Samstag, 11. Mai Wölflianlass
Samstag, 18. Mai Wölflianlass
Sonntag, 26. Mai Wölflianlass
Samstag, 15. Juni Wölflianlass
Samstag, 29. Juni Wölflianlass
Samstag, 31. August Wölflianlass

Abmelden bei Gina Burri / Runja:
✆ 041 558 83 09
Nachricht senden

Pfadi

Datum Anlass Anschlag
Samstag, 11. Mai Pfadianlass
Samstag, 18. Mai Pfadianlass
Sonntag, 26. Mai Kantonaltag
Samstag, 15. Juni Pfadianlass
Samstag, 29. Juni Pfadianlass
Samstag, 31. August Pfadianlass

Abmelden bei Janosch Bognar / Hammy:

Nachricht senden

Pios

Datum Anlass Anschlag
Samstag, 07. September Pioanlass

Abmelden bei Uriel Steffen / Jerry:
✆ 041 360 78 04
Nachricht senden

© & Impressum - Kontakt